Rozhodnutí DKč.17 z 3.4.2017

 
https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti/13676