Zápis STK č.18

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti/13440